top of page
DSC09974.jpg

ช่องทางการร่วมทำบุญ

358095075_654294270078152_7991851932283561672_n.jpg

รายการทำบุญ

๑. สมทบทุน บูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม ในเขตสังฆาวาส
๒. สมทบกองทุนอาหารเพล, ยารักษาสงฆ์อาพาธ
๓. สมทบทุนค่าชำระหนี้สงฆ์
๔. บำรุงค่าน้ำ – ค่าไฟ
๕. สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของวัดเขมาภิรตาราม

*การบริจาคทุกครั้ง*

กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินก่อนโอนปัจจัยในการร่วมบุญอย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง

วัดเขมาภิรตารามเปิดรับการบริจาคผ่านชื่อบัญชีที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับการบริจาค

bottom of page