top of page

วัดเขมาภิรตาราม

วัตถุมงคล

8. เข็มกลัดพระนิรันตราย (เข็ม/แหนบ) เช่าบูชา 300 บาท/ชิ้น

9. ล๊อคเก็ตพระนิรันตราย ลงยาสีประจำวัน 7 สี เช่าบูชา 500 บาท/ชิ้น

bottom of page